Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Zorg en expertise

Het bieden van de juiste zorg aan onze leerlingen is een van onze belangrijkste taken. Hiervoor maken wij gebruik van de expertise van verschillende professionals en documenten zoals hieronder beschreven.

SPON_Zwijndrecht_nov23_18_2023
Individueel Ontwikkelingsplan

Twee keer per jaar wordt het IOP opnieuw opgesteld en besproken door de mentor met de ouders en leerlingen. Om inhoud te geven aan het IOP voert de mentor regelmatig coachgesprekken met de leerling en geven de praktijkdocenten informatie over de voortgang van de leerling bij hun vak op basis van beroepsvaardige competenties (wat heb je later nodig om op de bovengenoemde niveaus aan het werk te kunnen).

Wat is een IOP?

Vanaf het moment dat een leerling start op de Sprong wordt er bijgehouden hoe het met de leerling gaat. Dit gebeurt in het Individueel OntwikkelingPlan, het IOP. Het IOP wordt 3 keer per jaar met de leerling en de ouders besproken door de mentor. Binnen het IOP wordt ook een inschatting gemaakt van het uitstroomprofiel.

Ondersteuningsteam (OT)

Het ondersteuningsteam ondersteunt de leerkrachten bij het samen met de leerling werken aan het Individuele Ontwikkelings Plan. Mentoroverstijgende zaken worden in overleg met alle betrokkenen besproken in het OT. De volgende personen maken deel uit van het OT: de zorgcoördinator, de GZ-psycholoog, de maatschappelijk werkster en de diverse BPO-ers (voormalig rugzakbegeleiders, nu begeleiders passend onderwijs). Het OT komt wekelijks bij elkaar en alle zaken die besproken worden, worden via de mentor teruggekoppeld naar de leerling en ouders.

Uitstroom-mogelijkheden

In het IOP onderscheiden wij 3 uitstroom-mogelijkheden:

  • uitstroom verwacht naar arbeidscentrum of sociale werkvoorziening
  • uitstroom verwacht naar werk in het vrije bedrijf,
  • uitstroom verwacht naar een vervolg cursus of opleiding (bijv. een ROC), soms in combinatie met werk

Lees meer over onze ondersteunignsstructuur

Zorg Advies Team

Leerlinggebonden zaken die de zorgstructuur van de school overstijgen, worden, in overleg met alle betrokkenen, besproken in het ZAT. Hierin nemen de volgende personen deel: de directeur, de wijkagent, de schoolarts, de leerplichtambtenaar, de zorgcoördinator en de maatschappelijk werkster. Het ZAT komt 6 keer per jaar bij elkaar

Mentor

De mentor speelt in de begeleiding van de leerling een centrale rol. Zo is deze het eerste aanspreekpunt voor leerling en ouders voor alle zaken die met de voortgang van de leerling te maken hebben. De mentor stelt het IOP op, overlegt met collega's over de voortgang van de leerling en voert alle IOP-gesprekken met de leerling en ouders.

Zorgcoördinaten (ZoCo)

Indien er extra zorg nodig is, informeert de mentor de zorgcoördinator hierover zodat in overleg binnen het OT besproken kan worden welke extra ondersteuning de leerling nodig heeft.

BPO-ers

De begeleiders passend onderwijs nemen een vaste plaats in binnen ons team en binnen onze zorgstructuur. 

Deze voormalige rugzakbegeleiders ondersteunen de school bij de extra leerlinggebonden ondersteuning met hun expertise binnen hun vakgebied op onder andere hulpvragen rondom autisme, sociaal emotionele problematiek, communicatieve redzaamheid, etc.

Schoolarts

De schoolarts (GGD) roept de leerlingen van het eerste leerjaar op voor een preventief gezondheidsonderzoek (PGO) en maakt deel uit van het Zorg Advies Team.

School Maatschappelijk Werk (SMW)

De zorg voor een leerling van De Sprong gaat niet alleen over school, maar ook over thuis en vrije tijd. Leerlingen en ouders kunnen in overleg met de school een beroep doen op het School Maatschappelijk Werk.

SMW is er voor leerlingen en hun ouders voor advies, hulp en doorverwijzing indien dat nodig is.
Er wordt ondersteuning gegeven bij moeilijkheden die leerlingen kunnen ervaren op school, zoals onder andere problemen met leeftijdgenoten, leerkrachten, pesten, verzuim, niet lekker in hun vel zitten, faalangst etc. Ook kunnen leerlingen bij het SMW terecht als zij problemen thuis of in hun leefomgeving hebben.
Aanmelding bij School Maatschappelijk Werk wordt, na overleg met ouders, gedaan via de zorgcoördinator van de school. De SMW'ers hebben nauw contact met de mentoren en zorgcoördinator maakt deel uit van het Ondersteuning Team en het Zorg Advies Team.

In Sliedrecht is School Maatschappelijk Werk verbonden vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin in Sliedrecht.
In Zwijndrecht is School Maatschappelijk Werk verbonden met de organisatie Vivenz.

Jeugdteams

De Sprong werkt samen met de ouders van de school nauw samen met de per leerling betrokken Jeugdteams. Hierbij gaat het vaak om leerlinggebonden ondersteuning waarbij het Jeugdteam van de woonplaats van de leerling verantwoordelijk is voor het indiceren van de noodzakelijke zorg.

Nazorg

Om de overgang van school naar werk soepel te laten verlopen werken MEE, UWV, WSW en de Sprong samen.De leerling wordt de eerste twee jaar na het verlaten van de Sprong gevolgd. De betrokken stagedocent neemt daartoe regelmatig contact op met de oud-leerling en/of zijn werkgever. Beiden kunnen zich in die periode ook zelf met vragen melden.